Wtorek, 29 Lip 2014
Strona główna
AKTUALNOŚCI
Komunikat.
Piątek, 18 Lipiec 2014 01:24

                                   KOMUNIKAT

                                             
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie zawiadamia, że na terenie
Powiatu Czarnkowsko-trzcianeckiego trwają działania w zakresie
prawidłowości ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy
zastosowaniu kasy rejestrującej (zadanie „Weź paragon”). Działania te są
realizowane przez cały rok. Celem akcji jest podniesienie poziomu
świadomości społeczeństwa o korzyściach płynących z posiadania paragonu
w sferze praw konsumenckich i obywatelskich jak i w sferze tworzenia
warunków uczciwej konkurencji oraz kształtowanie postaw społecznych.
Wykonywanie zadania „Weź paragon” ma wpłynąć na zmianę zachowania
konsumentów oraz sprzedawców podczas dokonywanych przez nich
transakcji. Paragon jest dowodem zakupu , umożliwiającym późniejsze
dochodzenie roszczeń w przypadku sporu z przedsiębiorcą. żądając za
każdym razem paragonu przy dokonywaniu zakupu towarów lub usług
konsument przyczynia się do likwidacji szarej strefy tym samym przyczynia
się do zwiększenia wpływów do budżetu. W związku z tym w ramach zadania
„Weź paragon” pracownicy Urzędu Skarbowego w Czarnkowie będą
prowadzić u przedsiębiorców kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości
prowadzenia ewidencji obrotu i podatku należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących oraz prowadzone będą czynności sprawdzające w zakresie
obowiązku dokumentowania sprzedaży paragonem i jego wręczania
kupującym. Informacje o zadaniu związanym z kontrolą prawidłowości
stosowania kas rejestrujących przez podatników można uzyskać pod
numerem telefonu: 67-253-95-60.
 


                              Naczelnik Urzędu Skarbowego
                                     w Czarnkowie
                              /-/ Wiesław  Charlikow
                                /podpis na oryginale/

 

 

 

 

 

 

Zmieniony: Piątek, 18 Lipiec 2014 01:26
 
Komunikat
Wtorek, 15 Lipiec 2014 13:13

  W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na
rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których
powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja
Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za
rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje,
że CRP KEP służy:


1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL
dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych
wynikających:
a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z
przepisów podatkowych;


2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z
rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.


Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z
wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru
identyfikacyjnego REGON.


Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za
rejestrację podmiotów w CRP KEP.


Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed
podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do
komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi
odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów
przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 
Szkolenie z przedsiębiorcami
Wtorek, 29 Kwiecień 2014 12:15
 
  W dniu 15.04.2014r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Czarnkowie pracownik Urzędu
Skarbowego w Czarnkowie przeprowadził szkolenie z przedsiębiorcami. Podczas
spotkania (szkolenia) omówiono zmiany w podatkach na rok 2014, w tym zmiany
dotyczące rozliczeń w zakresie używania samochodów do celów działalności
gospodarczej wchodzące w życie z dniem 01.04.2014r. Omówiono także sposób
rozliczania się podatników przez Internet oraz omówiono założenia i cele akcji „weź
paragon”.
  W dniu 16.04.2014r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie pracownik Urzędu
Skarbowego w Czarnkowie przeprowadził spotkanie z młodzieżą szkolną. Podczas
spotkania przekazano informacje o budżecie państwa, informacje o obowiązku
płacenia podatków. Omówiono także założenia i cel akcji „weź paragon” (uczniom
przekazano m.in. kartki pocztowe związane z akcją).
  W dniu 25.04.2014r. pracownicy Urzędu Skarbowego w Czarnkowie
przeprowadzili w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie szkolenie dla osób
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas szkolenia przekazano
informacje dotyczące trybu składania wniosku CEIDG – 1 o wpis do Centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Omówiono zasady i formy
opodatkowania przedsiębiorców (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową). Omówiono zasady
opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przypadki obowiązku
zainstalowania kasy rejestrującej. Omówiono także założenia i cele akcji „weź
paragon” oraz sposób rozliczania się z podatków za pośrednictwem Internetu.
Zmieniony: Wtorek, 29 Kwiecień 2014 12:20
 
System Zarządzania Jakością w Urzędzie Skarbowym
Wtorek, 14 Styczeń 2014 09:04

System zarządzania jakością w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie

                           W dniu 03 stycznia 2014 roku
                  w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie
         został przeprowadzony już 9 audit oceniający zgodność
           SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, w zakresie:
   świadczenia usług administracji publicznej wynikających z zadań
           statutowych nałożonych na Urząd Skarbowy,
                z wymogami normy ISO 9001:2008.
Audit wykazał, że Urząd Skarbowy w Czarnkowie działa zgodnie
z wymogami normy ISO 9001:2008 i utrzymał certyfikat nr 20024
              nadany w dniu 06 grudnia 2005 roku


autor: Irena Rębarz

Zmieniony: Poniedziałek, 20 Styczeń 2014 12:00
 
Szkolenie dla biur rachunkowych
Piątek, 22 Luty 2013 18:00

  Urząd Skarbowy w Czarnkowie w dniu  20 lutego 2013 r.
o godz. 10.00 przeprowadził szkolenie dla przedstawicieli
biur rachunkowych z zakresu składania deklaracji/zeznań
podatkowych za 2013 r. w formie elektronicznej przy
wykorzystaniu platformy e-Deklaracje w tym w szczególności
bez wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Spotkanie miało na celu zaprezentować proces obsługi
interaktywnych formularzy, przybliżono również korzyści
 jakie płyną ze składania deklaracji w formie elektronicznej.

Wspólne spotkanie było okazją, żeby zachęcić i przekonać
przedstawicieli biur rachunkowych do składania deklaracji
w formie elektronicznej.

autor: Amelia Łukaszewska  i Artur Gruszka

Zmieniony: Piątek, 22 Luty 2013 18:04
 
Mistrzostwa Polski Skarbowców-II miejsce w strzelaniu
Poniedziałek, 28 Maj 2012 21:34
W XII Mistrzostwach Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów, które
odbyły się w dniach 25-26.05.2012 w Lublinie zajęliśmy II miejsce w
strzelectwie w klasyfikacji zespołowej.
 
autor: Konrad Falkowski
Zmieniony: Wtorek, 29 Maj 2012 08:51
 
Wykonywanie kserokopii dokumentów
Poniedziałek, 06 Czerwiec 2011 14:11
OD DNIA 1 MARCA 2012 ROKU  TUTEJSZY URZĄD
BĘDZIE POBIERAŁ OPŁATY ZA WYKONANIE
KSEROKOPII
DOKUMENTÓW DLA PODATNIKÓW
CENY:   format                  A4 – 0,50 PLN/STRONA
                                           A3 – 1,00 PLN/STRONA


Wpłat należy dokonywać na konto nr:
 37101014690061742231000000
autor: Irena Rębarz

Zmieniony: Czwartek, 23 Luty 2012 14:36
 
Reklama

Urząd Skarbowy w Czarnkowie

Nasz adres: 
  ul. Pocztowa 4 , 64-700 Czarnków
  us3002@wp.mofnet.gov.pl
Redaktor Wiodący:
  Irena Rębarz
Administrator:
  Konrad Falkowski
Reklama
Nasz Urząd posiada certyfikat ISO 9001:2008
Reklama
*