Niedziela, 21 Gru 2014
Strona główna
AKTUALNOŚCI
Komunikat
Środa, 06 Sierpień 2014 12:19

                                 KOMUNIKAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie informuje, że wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) nie podlega żadnym opłatom!
W związku z tym, zwraca się uwagę na brak związku czynności
rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG z wpisem do innego
rodzaju rejestru podmiotów gospodarczych, prowadzonego przez firmy
prywatne, którego dokonanie uzależnia się od wniesienia określonej
opłaty.
Na rynku pojawia się wiele ofert „firm prowadzących rejestry”, które -
wykorzystując fakt, że rejestracja
 w CEIDG jest jawna - kierują do nowych przedsiębiorców
korespondencję również z wypełnionym drukiem przelewu opłaty na
rachunek bankowy oferenta, przy czym treść korespondencji może
wprowadzać niektórych podatników w błąd. Pisma te posiadają szatę
graficzną wzorowaną na oficjalnych pismach urzędowych. Nazwy firm
i powoływanych rejestrów są łudząco podobne do nazw właściwych
organów zajmujących się rejestracją działalności gospodarczej. Treść
tych pism jest tak skonstruowana, aby podatnicy byli przekonani, że
dokonanie opłaty jest wymogiem ustawowym.
Tymczasem przekazanie takim firmom ewentualnych opłat jest
dobrowolną decyzją przedsiębiorcy.
Podkreślamy, że wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
nie podlega żadnym opłatom!
Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG otrzymuje
komunikat o tym, że wpis do rejestru jest bezpłatny. Ponadto komunikat
ten znajduje się na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji
jego wypełniania. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy
wraz z potwierdzeniem dokonania wpisu w systemie CEIDG.
Dodatkowo informujemy, że na temat czynności administracyjnych,
dokonywanych przez organy administracji publicznej w zakresie
rejestracji działalności gospodarczej, można uzyskać informacje
telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie urzędu.

Jesteśmy do dyspozycji:
- od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.30 do 15.30 
- w piątek w godzinach: 7.30 do 18.00
Informacja:
- tel.:  67 2539587
- fax:  67 2539501
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .p

                      Z upoważnienia Naczelnika
                                     Urzędu Skarbowego w Czarnkowie
                                       /-/ mgr Janina Śmiłowska
                                           Z-ca Naczelnika

                                        /podpis na oryginale/

 
Komunikat.
Piątek, 18 Lipiec 2014 01:24

                                   KOMUNIKAT

                                             
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie zawiadamia, że na terenie
Powiatu Czarnkowsko-trzcianeckiego trwają działania w zakresie
prawidłowości ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy
zastosowaniu kasy rejestrującej (zadanie „Weź paragon”). Działania te są
realizowane przez cały rok. Celem akcji jest podniesienie poziomu
świadomości społeczeństwa o korzyściach płynących z posiadania paragonu
w sferze praw konsumenckich i obywatelskich jak i w sferze tworzenia
warunków uczciwej konkurencji oraz kształtowanie postaw społecznych.
Wykonywanie zadania „Weź paragon” ma wpłynąć na zmianę zachowania
konsumentów oraz sprzedawców podczas dokonywanych przez nich
transakcji. Paragon jest dowodem zakupu , umożliwiającym późniejsze
dochodzenie roszczeń w przypadku sporu z przedsiębiorcą. żądając za
każdym razem paragonu przy dokonywaniu zakupu towarów lub usług
konsument przyczynia się do likwidacji szarej strefy tym samym przyczynia
się do zwiększenia wpływów do budżetu. W związku z tym w ramach zadania
„Weź paragon” pracownicy Urzędu Skarbowego w Czarnkowie będą
prowadzić u przedsiębiorców kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości
prowadzenia ewidencji obrotu i podatku należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących oraz prowadzone będą czynności sprawdzające w zakresie
obowiązku dokumentowania sprzedaży paragonem i jego wręczania
kupującym. Informacje o zadaniu związanym z kontrolą prawidłowości
stosowania kas rejestrujących przez podatników można uzyskać pod
numerem telefonu: 67-253-95-60.
 


                              Naczelnik Urzędu Skarbowego
                                     w Czarnkowie
                              /-/ Wiesław  Charlikow
                                /podpis na oryginale/

 

 

 

 

 

 

Zmieniony: Piątek, 18 Lipiec 2014 01:26
 
Komunikat
Wtorek, 15 Lipiec 2014 13:13

  W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na
rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których
powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja
Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za
rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje,
że CRP KEP służy:


1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL
dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych
wynikających:
a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z
przepisów podatkowych;


2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z
rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.


Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z
wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru
identyfikacyjnego REGON.


Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za
rejestrację podmiotów w CRP KEP.


Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed
podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do
komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi
odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów
przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 
Szkolenie z przedsiębiorcami
Wtorek, 29 Kwiecień 2014 12:15
 
  W dniu 15.04.2014r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Czarnkowie pracownik Urzędu
Skarbowego w Czarnkowie przeprowadził szkolenie z przedsiębiorcami. Podczas
spotkania (szkolenia) omówiono zmiany w podatkach na rok 2014, w tym zmiany
dotyczące rozliczeń w zakresie używania samochodów do celów działalności
gospodarczej wchodzące w życie z dniem 01.04.2014r. Omówiono także sposób
rozliczania się podatników przez Internet oraz omówiono założenia i cele akcji „weź
paragon”.
  W dniu 16.04.2014r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie pracownik Urzędu
Skarbowego w Czarnkowie przeprowadził spotkanie z młodzieżą szkolną. Podczas
spotkania przekazano informacje o budżecie państwa, informacje o obowiązku
płacenia podatków. Omówiono także założenia i cel akcji „weź paragon” (uczniom
przekazano m.in. kartki pocztowe związane z akcją).
  W dniu 25.04.2014r. pracownicy Urzędu Skarbowego w Czarnkowie
przeprowadzili w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie szkolenie dla osób
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas szkolenia przekazano
informacje dotyczące trybu składania wniosku CEIDG – 1 o wpis do Centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Omówiono zasady i formy
opodatkowania przedsiębiorców (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową). Omówiono zasady
opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przypadki obowiązku
zainstalowania kasy rejestrującej. Omówiono także założenia i cele akcji „weź
paragon” oraz sposób rozliczania się z podatków za pośrednictwem Internetu.
Zmieniony: Wtorek, 29 Kwiecień 2014 12:20
 
System Zarządzania Jakością w Urzędzie Skarbowym
Wtorek, 14 Styczeń 2014 09:04

System zarządzania jakością w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie

                           W dniu 03 stycznia 2014 roku
                  w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie
         został przeprowadzony już 9 audit oceniający zgodność
           SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, w zakresie:
   świadczenia usług administracji publicznej wynikających z zadań
           statutowych nałożonych na Urząd Skarbowy,
                z wymogami normy ISO 9001:2008.
Audit wykazał, że Urząd Skarbowy w Czarnkowie działa zgodnie
z wymogami normy ISO 9001:2008 i utrzymał certyfikat nr 20024
              nadany w dniu 06 grudnia 2005 roku


autor: Irena Rębarz

Zmieniony: Poniedziałek, 20 Styczeń 2014 12:00
 
Szkolenie dla biur rachunkowych
Piątek, 22 Luty 2013 18:00

  Urząd Skarbowy w Czarnkowie w dniu  20 lutego 2013 r.
o godz. 10.00 przeprowadził szkolenie dla przedstawicieli
biur rachunkowych z zakresu składania deklaracji/zeznań
podatkowych za 2013 r. w formie elektronicznej przy
wykorzystaniu platformy e-Deklaracje w tym w szczególności
bez wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Spotkanie miało na celu zaprezentować proces obsługi
interaktywnych formularzy, przybliżono również korzyści
 jakie płyną ze składania deklaracji w formie elektronicznej.

Wspólne spotkanie było okazją, żeby zachęcić i przekonać
przedstawicieli biur rachunkowych do składania deklaracji
w formie elektronicznej.

autor: Amelia Łukaszewska  i Artur Gruszka

Zmieniony: Piątek, 22 Luty 2013 18:04
 
Mistrzostwa Polski Skarbowców-II miejsce w strzelaniu
Poniedziałek, 28 Maj 2012 21:34
W XII Mistrzostwach Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów, które
odbyły się w dniach 25-26.05.2012 w Lublinie zajęliśmy II miejsce w
strzelectwie w klasyfikacji zespołowej.
 
autor: Konrad Falkowski
Zmieniony: Wtorek, 29 Maj 2012 08:51
 
Wykonywanie kserokopii dokumentów
Poniedziałek, 06 Czerwiec 2011 14:11
OD DNIA 1 MARCA 2012 ROKU  TUTEJSZY URZĄD
BĘDZIE POBIERAŁ OPŁATY ZA WYKONANIE
KSEROKOPII
DOKUMENTÓW DLA PODATNIKÓW
CENY:   format                  A4 – 0,50 PLN/STRONA
                                           A3 – 1,00 PLN/STRONA


Wpłat należy dokonywać na konto nr:
 37101014690061742231000000
autor: Irena Rębarz

Zmieniony: Czwartek, 23 Luty 2012 14:36
 
Reklama

Urząd Skarbowy w Czarnkowie

Nasz adres: 
  ul. Pocztowa 4 , 64-700 Czarnków
  us3002@wp.mofnet.gov.pl
Redaktor Wiodący:
  Irena Rębarz
Administrator:
  Konrad Falkowski
Reklama
Nasz Urząd posiada certyfikat ISO 9001:2008
Reklama
*